vBHXH là dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử do Viettel cung cấp, cho phép doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam trong giao dịch điện tử.

Tính năng phần mềm vBHXH:

 • Quản lý danh sách người lao động, quá trình tham gia BHXH của người lao động.
 • Lập/kê khai các loại hồ sơ BHXH theo đúng nghiệp vụ của cơ quan BHXH.
 • Ký điện tử và nộp hồ sơ BHXH tới cơ quan BHXH nhanh chóng và chính xác.
 • Tự động nhận kết quả duyệt hồ sơ từ cơ quan BHXH.
 • Tra cứu và sao chép hồ sơ các kỳ kê khai thuận tiện.
 • Kết xuất hồ sơ BHXH đã lập theo nhiều định dạng khác nhau.

Lợi ích phần mềm vBHXH:

 • Lập, kê khai đầy đủ các loại hồ sơ BHXH theo đúng nghiệp vụ của cơ quan BHXH.
 • Chấp nhận chữ ký số của các nhà cung cấp khác nhau.
 • Ký điện tử và nộp hồ sơ BHXH tới cơ quan BHXH nhanh chóng và chính xác.
 • Tra cứu và sao chép hồ sơ các kỳ kê khai thuận tiện.
 • Tự động nhận kết quả duyệt hồ sơ từ cơ quan BHXH.
 • Quản lý danh sách người lao động, quá trình tham gia BHXH của người lao động.